Konferencja Naukowa: (Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie – romantyzm w nowoczesności

Data: 28-29 maja 2016 r.
Miejsce: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniem żywotności romantycznego dziedzictwa we współczesności do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:

(Bez)kres paradygmatu.
Nowoczesność w romantyzmie – romantyzm w nowoczesności

Organizatorzy pragną zachęcić uczestników do odpowiedzi na pytanie postawione przez Arkadiusza Bagłajewskiego we wstępie do książki Obecność romantyzmu:

„Czy romantyzm – rozumiany jako formacja, światopogląd, sposób odczytania i rozpoznawania świata przez jednostkę pragnącą głębokiej zmiany rzeczywistości – jest jeszcze obecny we współczesności?"

Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy chcielibyśmy zastanowić się, jak we współczesności przejawiają się ślady, znaki pozostawione przez dziedzictwo romantyzmu.

Mając świadomość, że dziedzictwo to nie może być zamknięte tylko w formule romantycznego paradygmatu patriotyczno-martyrologicznego, chcielibyśmy wejść w dialog o relacjach romantyzmu z nowoczesnością na wielu płaszczyznach.

Interesują nas również najważniejsze pytania, problemy i wyzwania stojące przed badaczami mierzącymi się z romantyczną tradycją, a także przebieg procesu szukania odpowiedniego języka mówienia nowoczesnego o romantyzmie i mówienia o nowoczesności romantyzmu.

Do dyskusji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, socjologów, religioznawców, jak również innych przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką żywotności romantycznego dziedzictwa.

Proponowane zagadnienia badawcze:
•doświadczenie nowoczesności zapisane w twórczości romantyków (np. w zetknięciu z najnowszymi zdobyczami cywilizacji, myśli społecznej i kulturowej)
•filozoficzne uwikłanie romantyków w nowoczesne pojmowanie istoty człowieczeństwa
•romantycy – jako awangarda tendencji nowoczesnych (literatura, filozofia, sztuka, ekonomia, pedagogika)
•romantyzm jako „inna nowoczesność"
•romantycy jako modernizatorzy języka
•reinterpretacje twórczości pisarzy należących do kanonu romantycznego
•wpływ romantyzmu na literaturę współczesną
•wpływ romantyzmu na kulturę popularną (film, muzyka, gry, inne formy artystycznego wyrazu)
•współczesne wizerunki czołowych romantyków
•inspiracje romantyczne w historii idei
•wpływ idei romantycznych na życie społeczne
•stosunek różnych pokoleń literackich do dziedzictwa romantyzmu (np. programowe zmagania z romantyzmem Miłosza, Świetlickiego)
•obecność paradygmatu romantycznego w wypowiedziach krytycznoliterackich po 1989 r.


Pytania badawcze:
•Czy możliwe jest przepisanie historii literatury polskiego romantyzmu?
•Czy istnieje zagrożenie przesadnej modernizacji romantyzmu?
•Jak można czytać romantyzm, korzystając z języka nowoczesnej teorii (nowoczesnych teorii)?


Zgłoszenia należy przesyłać do 29 kwietnia 2016 r.

Lista osób zakwalifikowanych oraz program konferencji zostaną opublikowane na stronie do 6 maja 2016 r.

Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych (obejmuje ona materiały konferencyjne, catering w przerwach kawowych, publikację pokonferencyjną).

Opłata konferencyjna powinna zostać uiszczona do 20 maja 2016 r. (numer konta i dodatkowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie).


Adres mailowy przeznaczony do wysyłania zgłoszeń na konferencję: bezkresparadygmatu@gmail.com

Adres mailowy w sprawach organizacyjnych:
organizator.bezkresparadygmatu@gmail.com

WSZELKIE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE KONFERENCJI:
https://bezkresparadygmatu.wordpress.com/

 

 

 

Data opublikowania: 27.02.2016
Osoba publikująca: Piotr Waczyński