Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji

Koło Naukowe PSC jest interdyscyplinarnym kołem naukowym działającym przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność Koła koncentruje się m.in. na rozwijaniu i poszerzaniu wiedzy o różnych kręgach kulturowych
(zwłaszcza o zjawiskach występujących na styku kultur), prowadzeniu interdyscyplinarnych oraz monograficznych badań naukowych (głównie o charakterze porównawczym) oraz współpracy międzywydziałowej, międzyuczelnianej i międzynarodowej.

Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich

Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich działa przy Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Celami Koła są: poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów; rozwijanie życia naukowego wśród studentów; rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi; promowanie Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; popularyzacja wiedzy w zakresie kultury latynoamerykańskiej i historii krajów Ameryki Środkowej i Południowej oraz przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych.
(Informacje ze strony Koła)

Koło Naukowe Studentów MISH

Koło Naukowe powstało w marcu 2005 roku z inicjatywy studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z założenia jest kołem interdyscyplinarnym, kładącym nacisk na promowanie oryginalnych, twórczych projektów, których nie można zaklasyfikować w obrębie jednej dziedziny humanistycznej oraz aktywnie współpracującym z innymi kołami naukowymi.
(Informacje ze strony Koła)

Koło Naukowe Edytorów UJ

Koło Naukowe Edytorów Uniwersytetu Jagiellońskiego działa od 2001 r. Od tego czasu współ­pra­co­wa­ło już z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki w ramach projektu naukowego polsko-ukraińskiej wymiany studenckiej, a także z Kołem Naukowym Edytorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym organizuje coroczne warsztaty edytorskie. Tradycją jest wydawanie studenckiej publikacji gromadzącej referaty po każdej z kon­fe­rencji.
(Informacje ze strony Koła)