Numer XXXV: Zagłada - Apokalipsa

Zawartość numeru:

 

 

Pobierz numer (pdf)

Pobierz numer (epub)

Pobierz numer (mobi)

Krzysztof Loska
The apocalyptic imagination in the films of Piotr Szulkin

Dominika Zielińska
Ciało wyklęte – o śmierci Matki Polki

Przemysław Koniuszy
Estetyka mordu zbiorowego. O zabiciu Młodzianków Giambattisty Mariniego

Marta Błaszkowska
Zapętlony czas Apokalipsy spełnionej. O czasach gramatycznych w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego

Sylwia Papier
Pełna sprzeczności – Zuzanna Ginczanka – polska poetka żydowskiego pochodzenia

Katarzyna Slany
Rutka Joanny Fabickiej jako przykład postpamięciowej literatury dla dzieci

Anna Kuchta
Pamięć Zagłady, zagłada pamięci. Prawda i jej poszukiwanie w esejach Martina Pollacka

Przemysław Koniuszy
Katastrofizm hermeneutyczny. Inwersje Macieja Meleckiego

Anna Svetlova
Powrót do opisywanej przyszłości: powieść Arkadija i Borysa Strugackich Poniedziałek zaczyna się w sobotę wobec wybranych paradygmatów literatury science fiction

Aleksandra Królikowska, Izabela Kuc
Oblicze Apokalipsy w rosyjskim postmodernizmie: wizje końca świata na postawie powieści Arystonomia Borysa Akunina oraz Futu.re Dmitrija Głuchowskiego

Alicja Dusza
W istocie podzielony. Koncepcja zatrzymywania życia we Władcy Pierścieni i cyklu o Harrym Potterze

Katarzyna Kleczkowska
Cykliczna zagłada i odradzanie się świata a idea metempsychozy we wczesnej myśli greckiej

Agnieszka Laddach
Apokalipsa św. Jana w kontekście apokaliptyki tradycji judaistycznej

Jakub Wanot
„Zagłada” prekolumbijskich społeczności Moche i Nasca w świetle interdyscyplinarnych badań archeologicznych

Agnieszka Urbańczyk
Dzień gniewu. Wielka Rewolucja Francuska jako projekt eschatologiczny

Anna Mazur, Aleksander Pyrzyk
Jak Feniks z popiołów – zagłada miasta i jego odrodzenie. Analiza historyczno-prawna przypadku Warszawy

Olga Barbasiewicz
Creating the place of remembrance in Hiroshima as a Japanese lieu de mémoire commemorating A-bombs. The role of art and architecture

Michał Lubina
Po apokalipsie. Następstwa ludobójstwa Czerwonych Khmerów w Kambodży i ograniczone próby rozliczenia ich zbrodni

Mariola Pawełko
Dom ludu i higiena rasy. Inicjatywa eugeniczna w szwedzkim stylu

Jan Bazyli Klakla
Instytucja transcendentnej przysięgi w procesie rozwiązywania konfliktów. Przykłady z Afryki, Bliskiego Wschodu i półwyspu Bałkańskiego

Katarzyna Pasternak
Jezus z Syberii. Nowe ruchy religijne w Rosji

Kamil Nowak
Zagadnienie istnienia czystej świadomości a medytacja buddyjska

Adrianna Smurzyńska
O trudnej koncepcji trudnej zmiany

Michał Szymański
Narodowy anarchizm – najradykalniejsza sprzeczność w świecie doktryn polityczno-prawnych? Analiza idei narodowego anarchizmu w myśli Troya Southgate’a

Karolina Wilczyńska
Pomiędzy opozycjami – ślady Doris Salcedo