Barbarzyńca

„Barbarzyńca" publikuje głównie artykuły naukowe o nachyleniu antropologicznym z dziedzin szeroko rozumianej humanistyki, takich jak etnologia, antropologia kulturowa,  religioznawstwo, socjologia, kulturoznawstwo, filozofia, filologia, historia sztuki, teatrologia itp. Chcemy umożliwiać publikację przede wszystkim studentom. Przyjmujemy teksty od autorów, którzy nie otrzymali jeszcze stopnia doktora.

Indigena

Głównym celem „Indigeny" jest popularyzacja wiedzy na temat tubylczej ludności amerykańskiej oraz dostarczenie rzetelnej i dokładnej wiedzy akademickiej w tej dziedzinie nauki. W jego ramach organizatorzy zamierzają łączyd różne dziedziny nauki, umożliwiać rozwój młodym badaczom, nawiązać kontakty z różnymi ośrodkami akademickimi i organizacjami z kraju i ze świata, zwracać uwagę na dokonania polskich naukowców w krajach obu Ameryk.

 

Interlinie

„"Interlinie" to periodyk założony przez studentów MISH na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Interliniach publikowane są prace z różnych dyscyplin naukowych, reprezentujące rozliczne punkty widzenia i metodologie. W każdym numerze artykuły zogniskowane są wokół jednego przewodniego tematu czy hasła. Redakcja czeka na prace naukowe związane z poruszaną w numerze kwestią, a także na krótsze formy, takie jak esej. Ponadto publikuje też recenzje niedawno wydanych w Polsce dzieł literatury pięknej oraz naukowej.

Ex Nihilo

Periodyk „Ex Nihilo" publikuje artykuły naukowe, recenzje, eseje, wywiady, sprawozdania z badań i relacje z wypraw badawczych. Autorami tekstów są studenci, doktoranci i absolwenci Instytutu Religioznawstwa, a także studenci i doktoranci z innych instytutów oraz uczelni, zainteresowani tematyką religioznawczą.


Estetyka i Krytyka

Estetyka i Krytyka jest kwartalnikiem filozoficzno-estetycznym wydawanym przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pismo jest otwarte na różne orientacje filozoficzne i artystyczne; nawiązuje do interdyscyplinarnego charakteru wydawanej na początku lat sześćdziesiątych Estetyki, a następnie Studiów Estetycznych.

Pismo adresowane jest do szerokiego kręgu filozofów, estetyków, teoretyków i historyków sztuki oraz środowiska artystycznego. Tym samym, w obszar zainteresowań naukowych czasopisma wchodzi ogólna i szczegółowa problematyka filozoficzno-estetyczna różnych dziedzin sztuki, problemy teorii i historii sztuki, zagadnienia artystyczne.