Z radością informujemy, że wykaz czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwzględnia, począwszy od 2013 roku, „Maskę" (Lista B). Aktualnie za publikację w "Masce" można otrzymać 7 punktów.

Przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym:

„Za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się liczbę punktów określoną w wykazie czasopism naukowych obowiązującym na koniec roku kalendarzowego, w którym ukazała się publikacja." (Cyt. za:  http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711c04e0de131b57839639ca7.pdf  [paragraf 14, punkt 4])


Redakcja deklaruje, iż wersją pierwotną i referencyjną pisma jest wersja elektroniczna.