OŚWIADCZENIE AUTORA

Zgłaszając artykuł do "Maski", Autor oświadcza, że dany tekst jest rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób. Oświadczenie to jest zawarte w postaci pisemnej w umowie, którą redakcja zawiera z Autorem. Informujemy, że redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego. Tekst, który okaże się plagiatem lub będzie zawierał elementy łamiące prawa autorskie innych osób, zostanie natychmiast odrzucony.

 

Tekst przesyłany do redakcji musi zawierać następującą zgodę (wpisaną w treść maila lub przesłaną w postaci skanu z podpisem Autora):

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail w celu publikacji mojego artykułu w czasopiśmie Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy „MASKA” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez formularz: http://www.iod.uj.edu.pl/kontakt lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres jednego roku. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości publikacji artykułu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

 

TEMATY "MASKI"

Wszystkie numery "Maski" są tematyczne. Przed wysłaniem tekstu prosimy zapoznać się z aktualnymi tematami oraz deadlinem nadsyłania tekstów do danego numeru. Teksty niezgodne z  tematem nie zostaną przyjęte. W szczególnych przypadkach redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia tekstu do numeru o innej tematyce, przy czym w takim wypadku przechodzi on standardową procedurę redakcyjną wraz z innymi tekstami nadesłanymi do danego tomu.

Jeżeli artykuł nie jest kierowany do najbliższego numeru, bardzo prosimy o informację w mailu z wskazaniem właściwego tematu. Bardzo prosimy nie przysyłać tekstów z prośbą, aby to redakcja ustaliła, do jakiego tematu można poporządkować dany tekst - stanowi to znaczne utrudnienie dla redakcji i przedłużenie jej pracy, co (w przypadku otrzymania zbyt wielu tekstów do najbliższego numeru) może skutkować natychmiastowym odrzuceniem tekstu niezależnie od jego wartości merytorycznej.

 

JĘZYK I OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU

Do pierwszego, drugiego i trzeciego numeru w roku przyjmujemy zarówno teksty w języku polskim jak i angielskim. Do ostatniego numeru w roku przyjmujemy wyłącznie teksty w języku angielskim. Teksty powinny mieścić się w przedziale 20‒35 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią.

 

WYMOGI EDYTORSKIE

Teksty prosimy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi (w przypadku artykułów w języku angielskim prosimy o zapoznanie się z osobnymi wskazówkami). Teksty rażąco niezgodne z wymogami nie zostaną dopuszczone do recenzji.

Prosimy pamiętać o dołączeniu do tekstu streszczeń w językach polskim i angielskim, słów kluczowych w obu tych językach oraz tłumaczenia tytułu na język angielski.

W przypadku artykułów pisanych przez studentów lub doktorantów, każdy tekst powinien być dodatkowo opatrzony rekomendacją/recenzją pracownika naukowego o stopniu co najmniej doktora, która ma na celu wyeliminowanie najsłabszych tekstów. W rekomendacji/recenzji powinna się znaleźć informacja, że dany pracownik naukowy uważa tekst za warty opublikowania wraz z wyjaśnieniem. Recenzent/rekomendujący powinien być specjalistą w danej dziedzinie. Może to być promotor Autora.

Redakcja zawsze bierze pod uwagę nadesłaną recenzję, dlatego warto, by zawierała ona wnikliwą ocenę (np. opisanie zarówno mocnych, jak i słabych stron tekstu lub informację, że tekst był już konsultowany z danym pracownikiem i zmiany zostały wprowadzone). Decydujące zdanie mają jednak recenzenci wybrani przez redakcję, a ostateczną decyzję podejmuje kolegium redakcyjne.

 

ILUSTRACJE

W przypadku załączania do tekstu ilustracji prosimy pamiętać, że w druku ukażą się jedynie w postaci czarno-białej (najlepiej wysłać dwie wersje: kolorową oraz czarno-białą, ilustracje w kolorze ukażą się w wersji elektronicznej do ściągnięcia ze strony). Przypominamy również, iż w przypadku włączenia w treść artykułu ilustracji, których nie jesteście Państwo autorami, do publikacji wymagane jest dokładne podanie źródła. Zgłaszając ilustracje do publikacji wraz z tekstem, Autor deklaruje, iż są to grafiki, które można powielać (prawo cytatu, licencja Creative Commons i podobne), lub że ich twórca wyraził zgodę na umieszczenie ich w czasopiśmie.

Odwołanie do ilustracji zawarte w tekście powinno mieć postać "(rys. 1)" itp. - prosimy o unikanie komentarzy w rodzaju "ilustracja obok"/"rysunek poniżej", gdyż to zależy od układu graficznego całego numeru. Ilustracje prosimy przesyłać w osobnych plikach (dowolny standardowy format - na przykład .jpg, .png i inne) z numeracją w nazwie - w trakcie redakcji technicznej będą umieszczane w najbliższym możliwym sąsiedztwie odwołań. Istotny jest również rozmiar pliku - rozdzielczość minimum 300 dpi.

Prosimy o dołączenie do artykułu spisu ilustracji (najchętniej w osobnym pliku tekstowym) wedle przyjętej numeracji, zawierający wszelkie niezbędne dane na temat użytych grafik (autor, tytuł, data, źródło - w zależności od sytuacji) oraz ewentualnym komentarzem do zamieszczenia bezpośrednio pod ilustracją (komentarz proszę zapisać w nawiasie kwadratowym, aby nie pomylił się z resztą informacji).

 

PROCEDURA RECEZJI (English version below) 
 

Każdy nadesłany do "Maski" tekst przechodzi dwuetapową procedurę recenzyjną, o której wyniku Autor informowany jest drogą mailową. W pierwszym etapie redakcja sprawdza, czy nadesłany tekst jest zgodny z wymaganiami edytorskimi stawianymi publikacjom w czasopiśmie MASKA. Drugi etap stanowi recenzja zewnętrzna. Teksty przesyłane są do dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie mogą być afiliowani w jednostce, z którą związany jest autor. Recenzenci oceniają tekst biorąc pod uwagę czynniki takie jak:

a) oryginalność - czy tekst wnosi jakieś novum do badanego zagadnienia, a nie jest jedynie kompilacją opracowań na dany temat;
b) naukowy charakter artykułu;
c) poprawna budowa i kompozycja;
d) poprawna metodologia – w naukach humanistycznych: czy wybór analizowanych przykładów jest wyczerpująco wyjaśniony itd.; w naukach społecznych: czy wywiady były przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami itd;
e) poprawny wstęp – z dokładnym określeniem tematu badań;
f) poprawne zakończenie – zawierający rozbudowane wnioski z badań;
g) oś przewodnia – czy tekst konsekwentnie realizuje temat przedstawiony w tytule i we wstępie;
h) odwołania do literatury - czy tekst zawiera odwołania do najważniejszej literatury dotyczącej danego tematu (także zagranicznej, jeżeli nie dotyczy wyłącznie Polski), czy pozycje bibliograficzne są nowe, czy przestarzałe, czy Autor sięga do źródeł, czy jedynie ich streszczeń w opracowaniach itd;
i) obiektywność – czy tekst zachowuje naukową bezstronność;
j) język i styl tekstu – czy zdania są zrozumiałe, czy terminologia jest właściwa, czy tekst jest poprawny pod względem logicznym, a także ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym;
k) zgodność z wymogami redakcyjnymi;
l) zgodność z tematem numeru.

 

Recenzenci zobowiązani są do podjęcia jednoznacznej decyzji co do przyjęcia do publikacji lub odrzucenia tekstu. W przypadku sprzecznych rekomendacji powoływany jest trzeci recenzent, którego opinia jest decydująca.

Jeżeli recenzent lub redakcja zasugeruje poprawki do tekstu, Autor jest zobowiązany ich dokonać lub

wycofać artykuł.

W przypadku odrzucenia tekstu każdy Autor otrzymuje szczegółowe wyjaśnienie z uwagami redakcji lub recenzenta. Decyzja redakcji jest ostateczna, ale po dostosowaniu się do uwag Autor zawsze ma prawo skierować tekst do ponownego rozpatrzenia w którymś z kolejnych numerów. Wyjątkiem jest sytuacja naruszenia zasad etyki akademickiej (np. plagiat, ghostwriting).

Teksty zaopiniowane pozytywnie są następnie poddawane korekcie językowej. O ewentualnych zmianach wprowadzonych przez korektę Autor jest informowany drogą mailową. Autor ma prawo odrzucić poprawki korekty ze stosownym wyjaśnieniem (np. niezrozumienie specjalistycznego terminu). W sytuacji spornej korekta uzgadnia z Autorem ostateczną wersję.

O publikacji lub odrzuceniu tekstu zawsze decyduje redakcja "Maski". Tekst może zostać odrzucony na każdym etapie procesu redakcyjnego, ale Autor zawsze otrzymuje stosowne wyjaśnienie (np. niesatysfakcjonujące poprawki, wykrycie plagiatu itp.).

 

Review procedure

Every paper sent to Maska undergoes two-phase review procedure. The Author is informed of its results via e-mail. In the first phase the members of the editorial board check if the paper sent meets the editorial requirements of the Maska journal. The second phase is an external review. Papers are sent to two independent reviewers. Reviewers shall not be affiliated to the same scientific institution as authors. Reviewers evaluate the paper considering such factors as:

a) originality - does the paper bring some novelty into the field matter;

b) whether it meets the requirements of a scientific publication;

c) correct composition;

d) correct methodology;

e) correct introduction - with accurately defined research topic;

f) correct conclusion;

g) whether the work matches the subject matter suggested in its title and presented in the introduction;

h) references;

i) objectivity;

j) language and style;

k) whether it meets the editorial requirements;

l) whether the work matches the subject of an issue.

 

Reviewers are obliged to make an unambiguous decision as to whether to accept or reject the paper. In the case of conflicting recommendations a third reviewer is appointed whose opinion is decisive.

If the reviewer or the editorial board suggests corrections to the text, the author is obliged to make them or withdraw the paper.

In the event that the paper is rejected, the Author receives a detailed explanation with the comments from the reviewer. The decision of the editorial board is final, but after adapting to the comments, the Author always has the right to refer the text for reconsideration in any of the subsequent issues. A case of violation of the rules of academic ethics (e.g. plagiarism, ghostwriting) would be an exception.

Texts that have received positive reviews subsequently undergo proofreading. The Author is informed about eventual amendments via e-mail. The Author has a right to reject the amendments after providing suitable explanation. In the event of dispute the final version is settled in consultation with the Author.