Numer XXXIV: Kontrast - Dualizm - Opozycja

Zawartość numeru:

 

 

Pobierz numer (pdf)

Pobierz numer (epub)

Pobierz numer (mobi)

Jan Bazyli Klakla
Binarna opozycja rodzajów i dyskryminacja ze względu na płeć w warunkach niedychotomicznych podziałów płci kulturowej

Anna Potoczek
Gdy „ja” przekształca się w „my”. Społeczne reakcje na kryzys ekonomiczny w kontekście dualistycznego rozróżnienia na pierwotną i wtórną kontrolę osobową

Katarzyna Bolęba-Bocheńska
Autostereotyp czy autokreacja etniczna? Językowe wyznaczniki wyrażania opozycji Ja – Inny na przykładzie Kaszubów

Anna Drwal
Wykluczony ruch ahmadiyya – case study wolności religijnej w Pakistanie

Dawid Wesołowski
Japońskie postrzeganie lasów w pismach autorów nurtu nihonjinron

Marta Raczyńska-Kruk, Adam Kruk
For a double protection. Ritual functions of shields in the Przeworsk Culture on the basis of archaeological data and ancient written sources

Katarzyna Kleczkowska
Opozycja psyche i soma we wczesnej myśli greckiej a idea metempsychozy

Barbara Cyrek
Uprzedmiotowienie i uczłowieczenie – wizerunek psa w serwisach ogłoszeniowych

Gabriela Jarzębowska
Kanał jako to, co wyparte. Szczur wobec binarnej logiki nowoczesności

Martyna Ujma
Przekraczanie granic „ontologicznej higieny” czy dążenie do utraconej pełni? (Myśl filozoficzna Emanuela Swedenborga i jej „literacka adaptacja” w Seraficie Honoriusza Balzaka)

Kinga Okroj
Mit o androgyne w utworze Urywki [Отрывочное], czyli Fiodor Sołogub oczami Zinaidy Gippius

Miłosz Markiewicz
Świat poza dualizmami. Pytania o rozumienie estetyczne w kontekście nowego materializmu

Anna Kuchta
Meandry pamięci. Między koncepcją Henri Bergsona a wizją postpamięci Marianne Hirsch – próba zestawienia

Alicja Fidowicz
(Nie)przekraczalny dualizm? Narracja transseksualna na przykładzie Ime mi je Damjan Suzany Tratnik

Agnieszka Urbańczyk
Adamowie jutra. Teologiczna wizja nowoczesności i zniesienie różnicy esencjalnej w R.U.R. Karela Čapka

Jolanta Kur-Kononowicz
Opozycje kolorystyczne w poezji Sergiusza Jesienina

Magdalena Brodacka
Magia powtórzenia w Miniaturach Franza Kafki

Maria Bałus
Kontrast, powtórzenie i różnica. Próba emancypacji spod władzy archiwum Jerzego Grotowskiego w Księciu Karola Radziszewskiego i Doroty Sajewskiej

Katarzyna Slany
Pan Kleks jako twórca (anty)porządku zrytualizowanego

Joanna Stożek
Dom i bezdomność w pismach autobiograficznych Seweryna Goszczyńskiego. Prolegomena

Marta Błaszkowska
„Między nami nie ma w ogóle żadnego związku…”. Dualizmy w dramacie Andrzeja Trzebińskiego Aby podnieść różę…

Barbara Englender
Sztuka kontrastu. Fotografia w poezji Marcina Świetlickiego

Joanna Kocemba
Aktywny/bierny – Teatr Forum jako teatr partycypacyjny

Kamila Kołacz
Czym jest aktorstwo? Dualizm interpretacyjny Systemu Konstantego Stanisławskiego według Stelli Adler i Lee Strasberga

Piotr Wajda
Jesús who loved vampires. Contrasts and paradoxes in depictions of male and female vampire figures in Jess Franco’s movies

Agnieszka Kiejziewicz
Between technophobia and futuristic dreams. Visions of the possible technological development in Black Mirror and Westworld series